تاريخ : چهارشنبه چهاردهم خرداد 1393 | 21:50 | نویسنده : سینا حسینی
من تمامی این مطالب را برای شما بازدید کنندگان محترم اماده کرده ام نظر ها یادتون نرهتاريخ : شنبه بیست و چهارم فروردین 1392 | 18:27 | نویسنده : سینا حسینی

سلول واحد ساختاری مشترک در تمام موجودات زنده است. سلول عنصری مستقل ، کوچک و دارای اندازه میکروسکوپی است. محتویات سلولی مجموعه‌ای از اجزا با ساختاری بسیار پیچیده و ترکیبات خاص است. تمام ظواهر و پدیده‌های حیاتی و واکنشهای موجود ، ناشی از فعالیت محتویات پروتوپلاست درون سلولی است. سلولهای گیاهی نسبت به سلولهای جانوری دارای اشکال متنوعتری هستند. سلول‌های گیاهی دارای اشکال چند ضلعی با اقطار مساوی و منظم و یا کشیده هستند و علاوه بر آن سلولهای گیاهی ، محصور در غشای شکل دهنده نسبتا سخت و محکم و مقاوم هستند که گاه نازک و گاهی ضخیم میباشد.

در یک توده سلولی همگن سازنده یک بافت ، همه سلولها دارای یک اندازه و یک شکل و معمولا چند وجهی‌اند. در گیاهان آلی اندازه سلولها متناسب با کار آنهاست و بر حسب ماهیت بافت و نقشی که در گیاه دارند اندازه آنها متفاوت است. اندازه و طول سلولهای سازنده پیکر گیاهان به ماهیت و ویژگی آن سلول بستگی دارد و به طول ملکولهای پروتئینی موجود در آنها و همچنین به میزان فعالیت هسته سلول و دوره استراحت آن ارتباط دارد.

سیتوپلاسم هر دو یاخته مجاور به وسیله منافذ موجود (پلاسمودسم‌ها) با هم ارتباط دارند. غشای سیتوپلاسمی از یک لایه دو مولکولی فسفولیپید تشکیل یافته است که پروتئینها به دو صورت سطحی و عمقی در آن غوطه‌ورند. نقش غشای سیتوپلاسمی حفظ تراوایی انتخابی است. زمینه سیتوپلاسم اساسی‌ترین قسمت درونی یاخته را تشکیل می‌دهد، زیرا اکثرا اعمال بیوسنتزی یاخته در آن صورت می‌گیرد. اندامکها در این زمینه قرار دارند. یکی از ویژگیهای سیتوپلاسم جنبش دائمی آن میباشد که در اثر انقباض ریزرشته‌ها بوجود می‌آید، ولی ریزلوله‌ها به این جریان جهت می‌دهند.

روش مشاهده سلول گیاهی

ساده‌ترین راه مشاهده سلول گیاهی ، مطالعه سلولهای اپیدرم فلس پیاز است. اپیدرم فلس پیاز در زیر میکروسکوپ با بزرگ نمایی ضعیف به صورت سلولهای چند وجهی کشیده‌ای است که بطور منظم که هم قرار داشته و بهم چسبیده‌اند. چنانچه این اپیدرم را با محلول رقیق یدیدوره آغشته سازیم هسته سلولها بطور محسوسی مشخص می‌گردد. در هسته یک یا دو هستک به صورت نقاط روشن دیده می‌شود. علاوه بر هسته در داخل سلولها واکوءول یا (حفره‌های سیتوپلاسمی) نیز وجود دارد که در ابتدا کوچک و پراکنده هستند و با رشد سلول بهم ملحق شده ، حفره‌هایی واحد و بزرگ را تشکیل می‌دهند.

در سلولهای پیر و مسن که واکوئلها قسمت اعظم فضای درونی آنها را فرا می‌گیرند هسته به گوشه‌ای رانده شده ، سایر محتویات سلول به صورت ورقه نازک در اطراف واکوئل مرکزی چسبیده به غشا باقی می‌مانند. به علت چسبندگی و یکی بودن غشای سیتوپلاسمی با غشای سلولزی لذا غشای سیتوپلاسمی بطور عادی قابل مشاهده نیست ولی با اضافه کردن چند قطره محلول آب و نمک 20 درصد و ایجاد کیفیت پلاسمولیز غشای سلولی از غشای سلولزی جدا و قابل رویت می‌گردد.

دیواره یاخته‌ای

در پیرامون اغلب یاخته‌های گیاهی و بعضی از یاخته‌های جانوری ، دیواره‌ای به نام دیواره باخته ای وجود دارد. دیواره یاخته‌ای در یاخته‌های گیاهان ساختار نسبتا سخت سلولزی دارد و نوعی اسکلت بیرونی را ایجاد می‌کند که به این یاخته‌ها شکل هندسی و نسبتا ثابتی می‌دهد. این دیواره که دیواره نخستین نامیده می‌شود، بوسیله پروتوپلاسم زنده یاخته ایجاد می‌شود و وجود آن اساسی‌ترین وجه تمایز بین گیاهان و جانوران است. دیواره بین دو یاخته شامل شامل سه بخش است: هر یک از دو یاخته مجاور هم ، دیواره نخستین را تولید می‌کند و بین آن دو ، لایه بین یاخته‌ای به نام تیغه میانی مشترک بین دو یاخته وجود دارد.

جنس تیغه میانی از ترکیبات پکتینی ، مانند پکتین ، است. در نتیجه افزایش سن یاخته ، ممکن است مواد دیگری ساخته شوند و از سمت داخل یاخته به صورت لایه‌ای روی دیواره نخستین قرار بگیرند که دیواره دومین یا پسین نام دارد. ارتباط بین دو یاخته از راه پلاسمودسمها صورت می‌گیرد. پلاسمودسمها در دیواره‌های نخستین در سوراخهای ریز دیواره ، جایی که دیواره فاقد تیغه میانی است، بوجود می‌آیند و سیتوپلاسم از آن محلها از یاخته‌ای به یاخته دیگر جریان می‌یابد.

غشای سلولی

غشای سیتوپلاسمی از یک لایه دو مولکولی (دو ردیفی) فسفولیپید ساخته شده که هر مولکول آن شامل یک سر آب دوست و یک دم آب گریز است. استقرار این دو ردیف مولکول در مقابل یکدیگر طوری است که دمهای آب گریز به طرف داخل و در مقابل یکدیگر و سرهای آب دوست به طرف خارج قرار گرفته‌اند. مولکولهای پروتئین در سطح بیرونی یا درونی و یا در تمام غشا وجود دارند. نقش غشای سیتوپلاسمی حفظ تراوایی انتخابی است. این غشا چون سدی نیمه تروا عمل می‌کند، نیمه تراوا بودن غشا عامل اصلی در نقش آن میباشد.

سیتوپلاسم

سیتوپلاسم شامل تشکیلات یاخته‌ای است که ساختاری نیمه شفاف ، بی‌شکل و تقریبا یکنواخت دارد و خاصیت شکست نور در آن کمی بیش از آب است. سیتوپلاسم پس از مرگ یاخته با رنگهای اسیدی آنیلین رنگ می‌گیرد، یعنی اسیدوفیل است. برعکس ، سیتوپلاسم زنده تقریبا خنثی است. زمینه سیتوپلاسم را هیالوپلاسم گویند. در هیالوپلاسم دو دسته عناصر به حالت شناور وجود دارند: یک دسته ضمایم دائمی مانند میتوکندریها ، پلاستها ، دستگاه گلزی و غیره که اندامک نامیده می‌شوند و دسته دیگر مواد غیر دائمی حاصل از اعمال زیست شیمیایی داخل هیالوپلاسم به نام اجسام ضمیمه میباشند.

در هر حال محدوده هیالوپلاسم از طرف داخل ، غشای هسته و از طرف خارج ، غشای سیتوپلاسمی یاخته است. اندامکها عبارتند از: هسته ، میتوکندری ، شبکه اندوپلاسمی ، دستگاه گلزی ، ریزلوله‌ها و ریزرشته‌ها ، لیزوزومها ، واکوءول و پلاستها. ذرات دیگری نیز در سیتوپلاسم دیده می‌شوند که از اندامکها کوچکترند و غشا ندارند و ریبوزوم نام دارند. اگر چه ریبوزومها غشا ندارد و اندامک به شمار نمی‌آیند، اما اهمیت زیادی در سوخت و ساز یاخته دارند. سیتوپلاسم در تبادلات یاخته ، مراحل مختلف سوخت و ساز و همچنین جنبشهای سیتوپلاسمی که ممکن است چرخشی و یا موضعی باشد، نقش دارند.

ریبوزومها

ریبوزومها ذرات کروی کوچکی هستند که به صورت آزاد یا روی شبکه‌ آندوپلاسمی درون سیتوپلاسم دیده می‌شوند. با استفاده از رادیوایزوتوپها توانسته‌اند محل تشکیل اجزای ریبوزوم را تعیین کنند. بدین سان معلوم شده که RNA ریبوزومی در هستک ساخته می‌شود و از آنجا به سیتوپلاسم منتقل می‌گردد. دو بخش ریبوزوم پس از ساخته شدن به یکدیگر می‌پیوندند و ریبوزوم کامل را بوجود می‌آورند. نقش اصلی ریبوزوم‌ها شرکت در ساختن پروتئین‌ها است، یعنی جایگاه ساخت پروتوءین میباشند.

شبکه آندوپلاسمی

شبکه اندوپلاسمی متشکل از لوله‌های تو خالی است. در برش به صورت مجاری ظریف غشایی توخالی ، با شاخه‌های فراوان و مرتبط با یکدیگر و یا به شکل مخازن پهن و بیش متراکم و پراکنده در تمام سیتوپلاسم مشاهده می‌شود. به بسیاری از نقاط دیواره بیرونی شبکه آندوپلاسمی ، تعداد فراوانی دانه‌های ریبوزوم متصل‌اند و به همین دلیل به دو صورت دانه‌دار و بدون دانه یافت می‌شوند: شبکه آندوپلاسمی دانه‌دار یا ناصاف که واجد ریبوزوم بوده و شبکه آندوپلاسمی بدون دانه یا صاف که فاقد ریبوزوم است. نقش شبکه آندوپلاسمی ، ذخیره و هدایت بعضی مواد درون یاخته و شرکت در تشکیل دیواره سلولزی یاخته و ایجاد ارتباط بین یاخته‌ها هست.

دستگاه گلژی

دستگاه گلژی از واحهایی به نام تشکیل شده است. دیکتیوزومها سیستمهای غشایی ویژه‌ای هستند که از روی هم قرار گرفتن 5 تا 15 کیسه گرد و تخت با وزیکولهایی در لبه آنها تشکیل شده‌اند. هر کیسه را سیسترنا می‌نامند. دیکتیوزوم‌ها در بسته بندی پروتئین نقش دارد.

میکروبادیها

میکروبادیها وزیکولهایی هستند که از دیکتیوزومها جدا می‌شوند و خود اندامکهای ویژه‌ای را پدید می‌آورند. اینها ذرات کروی کوچکی هستند که در پیرامون آنها فقط یک غشا وجود دارد. میکروبادیها شامل پراکسی زوم و گلی اکسی زوم میباشند.

لیزوزوم‌ها

لیزوزومها نیز از دیکتیوزوم‌ها جدا شده و خود اندامکهای ویژه‌ای را پدید می‌آورند و اندامکهایی به اندازه میتوکندریها و یا کوچکتر از آنها هستند که حاوی آنزیم‌های گوناگون می‌باشند و نقش آنها تجزیه سریع مولکولهای درشت و گوارش مواد هنگام تمایز یاخته‌ای هستند.

واکوئلها

بخش اعظم فضای یاخته‌های بالغ را واکوءل اشغال می‌کند که به صورت حفره یا کیسه‌ای است که غشایی به نام تونوپلاست آن را از سیتوپلاسم جدا می‌کند. درون واکوئل را مایعی به اسم شیره واکوئلی پر کرده است. واکوئلها محل ذخیره آب و مواد آلی و کانی و همچنین تجمع مواد زاید سیتوپلاسم هستند.

میتوکندری

میتوکندریها ذرات ریزی هستند که به شکل کروی ، یا میله‌ای و یا رشته‌ای دیده می‌شود و دارای دو غشا هستند: غشای بیرونی آنها صاف و غشای درونی به صورت چین خورده است. نقش میتوکندری ، تنفس است و ضمنا میتوکندری ، منبع انرژی می‌باشد. آنزیمهای تنفسی موجود در سطح غشای درونی آنها موجب شکستن مولکولهای گلوکز و امینواسید و چربیها می‌شود و در نتیجه انرژی آزاد می‌گردد.

پلاستها

پلاستها را بر اساس رنگدانه‌هایی که ذخیره می‌کنند، به سه گروه کلروپلاست ، کروموپلاست و لوکوپلاست تقسیم می‌کنند. کلروپلاستها عموما قرصی شکل بوده و به علت دارا بودن کلروفیل ، سبز رنگ هستند. این اندامک غشایی دو لایه‌ای دارد. بخش درونی کلروپلاست شامل دو سیستم لایه‌ای و ماده دربرگیرنده این دو سیستم یعنی ماده زمینه‌ای یا دانه‌دار است. سیستم لایه‌ای دو بخش دارد: بخشی که گرانومها را تشکیل می‌دهد و بخش دیگری که آنها را بهم متصل می‌کنند.

بخش درونی گرانوم به صورت کیسه‌های پهن شده‌ای مرتب شده‌اند و تیلاکوئید نام دارند و محل کلروفیلها هستند. نقش کلروپلاستها فتوسنتز است. لوکوپلاستها پلاستهای بی‌رنگی هستند که در یاخته‌های بشره و دیگر بافتهای بی‌رنگ وجود دارند. بعضی نشاسته ذخیره کرده و آمیلوپلاست نام دارند. گروه سوم پلاستها ، رنگدانه‌های زرد یا قرمزی داشته و کروموپلاست نامیده می‌شود.

هسته

هسته از غشا و شیره هسته و دانه‌های کروماتین و یک یا دو هستک تشکیل شده است. DNA و RNA در هسته و میتوکندری و پلاست وجود دارند. هسته بزرگترین اندامک ساختار درونی یاخته‌های یوکاریوت است. اندازه نسبی هسته بر حسب سن و نوع یاخته فرق می‌کنند.تاريخ : چهارشنبه بیست و یکم فروردین 1392 | 15:19 | نویسنده : سینا حسینی
یک سری عکس های میکروسکوپی و بسیارزیبا از سلول بدن                                                                            .                                                                                                                                             .  دانلودتاريخ : سه شنبه ششم فروردین 1392 | 14:50 | نویسنده : سینا حسینی

در سال‌هاي اخير مكمل‌هاي غذايي براي بهبود و ارتقاي سلامتي، تبليغ و توصيه مي‌‌شوند، ولي از نظر علمي واقعيت اين است كه در شرايط معمول، بهترين راه بهبود سلامت و كاهش خطر بيماري‌ها، مصرف غذاهاي سلام و متنوع با استفاده از گروه‌هاي متنوع غذايي است. مواد مغذي و ضروري كه در ا كثر اين مكمل‌ها، بيشتر هم به صورت تكي قرار داده شده اند، در ميوه‌ها، سبزي‌ها، حبوبات، ماهي و ساير غذاهاي سالم، به طور طبيعي وجود دارند، با اين حال در برخي موارد ممكن است مصرف پروتئين، ويتامين و مواد معدني اضافي به سلامتي بخري از افارد كمك كند به شرط آن كه اين امر توسط يك فرد متخصص تاييد و توصيه شود، زيرا مصرف بي‌‌دليل يا نابجاي مكمل‌ها مي‌‌تواند اثرات مضر داشته باشد. مثلاً بعضي از افرادمصرف مكمل‌ها را جايگزين عادات خوب مانند ورزش كردن يا مصرف غذاهاي مناسب مي‌‌كنند. به علاوه، مصرف يكماده مغذي به مقدار زياد ممكن است روي سلامت انسان اثر سوء گذاشته و مشكلاتي را به وجود آورد از جمله به موارد مسموميت حاصل از مصرف برخي مكمل‌ها مي‌‌توان اشاره كرد. با اين وجود برخي افراد به بهانه عضلاني شدن يا ورزش‌هايي از قبيل پرورش اندام (بادي بيلدينگ)، وزنه‌برداري، كشتي و ... به مصرف مكمل‌هايي روي مي‌‌آورند كه بعضي از آنها حتي مضر هستند. يك نوع از اين مكمل‌ها استروئيدهاي آنابوليك هستند. عوارض مصرف كوتاه مدت اين مكمل خستگي، جوش، در آوردن موي زائد در صورت و برخي نقاط بدن و رفتارهاي پرخاشگرانه است. مصرف طولاني مدت آن هم منجر به افزايش خطر بيماري زودرس قلبي، پوكي استخوان و تومورهاي كبدي مي‌‌شود. ساير مكمل‌هاي مورد علاقه افراد، كراتين، پودر افزايش وزن يا مكمل‌هاي چربي سوز، كافئين و كارنيتين هستند. گفته مي‌‌شود كراتين در ورزش‌هايي كه نياز به قدرت و نيرو دارند مثل پاروزني و دوچرخه‌سواري مفيد است، ولي مصرف كراتين به مقدار زياد و در موراد غيرضروري سبب جمع شدن آب در بدن و پاره شدن فيبرهاي عضلاني مي‌‌شود. پودر افزايش وزن كه در برخي از باشگاه‌هاي بدن‌سازي توصيه مي‌‌شود حاوي كربوهيدرات، پروتئين، اسيدهاي آمينه، ويتامين‌ها و مواد معدني و غيره هستند كه انرژي بيشتري به بدن مي‌‌رسانند در نتيجه منجر به چاقي مي‌‌شوند، ولي تحقيقات تأثير اين پودرها بر افزايش حجم عضلات را كاملاً تاييد نكرده است. كافئين كه برخي معتقدند در ورزش‌هاي استقامتي مفيد است براي شروع حركت بد نيست ولي مصرف زياد آن اثراتي مثل زخم معده، بيماري قلبي، فشار خون بالا و كم خوني به جا مي‌‌گذارد. همچنين كافئين در دوزهاي بالا (9 ميلي‌گرم) باعث اثرات رواني نامطلوب مانند ايجاد استرس و كم خوابي مي‌‌شود. كارنيتين ماده ديگري است كه به طور طبيعي در گوشت قرمز و ساير فرآورده‌هاي حيواني يافت مي‌‌شود اين كه آيا براي ورزشكاران مفيد است يا خير در مطالعات مختلف نتايج متفاوتي بدست آمده است ولي يكي از انواع كارنيتين به نام D كارنيتين براي بدن بسيار مضر است.

در كل مي‌‌توان گفت كه شايد مصرف برخي از اين مكمل‌ها براي ورزشكاران به خصوص رشته‌هاي قدرتي تا اندازه‌اي مؤثر باشند، ولي در حالت عادي و بدون تجويز پزشك، متخصص يا كارشناس تغذيه نبايد مصرف شوند. به علاوه، همان گونه كه قبلاً گفته شد اكثر اين مواد را فقط با استفاده صحيح از كليه گروه‌هاي غذايي مي‌‌توان بدست آورد.تاريخ : دوشنبه پنجم فروردین 1392 | 13:31 | نویسنده : سینا حسینی

(اضافه وزن)

اضافه وزن يك شبه اتفاق نمي‌‌افتد، وقتي كسي اضافه وزن دارد يعني در طي يك دوره طولاني مقدار غذاي او با فعاليت بدني اش تعادل نداشته است.

وزن بدن هر فرد به عوامل مختلفي بستگي دارد:

1) ارث يا سابقه خانوادگي: مثلاً پدر و مادرهاي چاق احتمال بيشتري دارد كه فرزندان چاق داشته باشند.

2) نوع و مقدار غذاي مصرفي: پرخوري و مصرف غذاهاي چرب، سرخ كرده يا پركالري احتمال اضافه وزن را بيشتر مي‌‌كند.

3) ميزان فعاليت بدني:‌ كم تحركي باعث مصرف نشدن انرژي و ذخيره شدن آن به صورت چربي در بدن مي‌‌شود.

4) عوامل رواني:‌ بعضي از مشكلات از قبيل احساس دلتنگي، دلشوره، احساس عدم امنيت و افسردگي منجر مي‌‌شود برخي از نوجوانان به پرخوري روي بياورند و در نتيجه دچار اضافه وزن شوند.تاريخ : دوشنبه پنجم فروردین 1392 | 13:11 | نویسنده : سینا حسینی

اضافه وزن هم در نوجواني و هم در سنين بعدي مشكلاتي را ايجاد مي‌‌كند. حدود 70% نوجوانان دچار اضافه وزن، در بزرگسالي هم اضافه وزن دارند كه خطر افزايش چربي خون، فشار خون بالا، ديابت، تنگي نفس در طي خواب و اختلالات استخواني از عوارض اضافه وزن است. در دختران، احتمال بروز كيست تخمدان بيشتر مي‌‌شود. به علاوه نوجوانان دچار اضافه وزن اغلب در برنامه‌هاي ورزشي و بازي‌هاي گروهي، توان همراهي كمتري دارند بنابراين ممكن است كمتر به بازي گرفته شوند.تاريخ : دوشنبه پنجم فروردین 1392 | 13:5 | نویسنده : سینا حسینی

آهن براي ساختن هموگلوبين (ماده قرمز خون) لازم است، هر وقت مقدار آهن غذا كمتر از حد موردنياز باشد، در گلبول‌سازي خون اشكال به وجود مي‌‌آيد، در نتيجه، اندازه گلبول‌هاي قرمز كم مي‌‌شود و بنابراين مقدار اكسيژني كه مي‌‌تواند در خون حمل شود، كاهش مي‌‌يابد. به اين حالت كم خوني يا آنمي مي‌‌گويند. پس كم خوني به زبان ساده، كاهش ظرفيت حمل اكسيژن در گلبول‌هاي قرمز خون است. انواع مختلف كم خوني وجود دارد كه مهم‌ترين آن، كم خوني به علت كمبود آهن مي‌‌باشد.

عواملي كه مي‌‌توانند باعث كم خوني فقر آهن شوند، عبارتند از: كمبود دريافت آهن از راه غذا، انگل‌هاي روده اي، مشكل در جذب آهن يا دفع آهن از بدن به دليل خونريزي. اين مشكل در دختران نوجوان شايع‌تر است. فرد كم خون، معمولاً داراي حالاتي از جمله: ‌بيحالي و خستگي، كم شدن درجه حرارت بدن، بي‌اشتهايي و احساس مداوم خستگي است. مطالعات نشان داده‌اند كه كمبود ذخاير آهن بدن مي‌‌تواند موجب كاهش قدرت يادگيري، توانايي انجام كار و توانايي سيستم ايمني گردد. گياه خواري يا مصرف كم گوشت، ماهي و ماكيان، مصرف ناكافي غذاهاي غني از ويتامين ث از عواملي هستندكه باعث كمبود آهن در بدن مي‌‌شوند. در دوران قاعدگي شديد و طولاني، رشد سريع، بارداري، ورزش شديد و آلودگي انگلي نياز به آهن بيشتر است و مصرف كافي منابع آهن اهميت بيشتري پيدا مي‌‌كند.تاريخ : دوشنبه پنجم فروردین 1392 | 13:0 | نویسنده : سینا حسینی

براي پيشگيري از كم خوني مهم‌ترين نكته، مصرف كافي منابع آهن و ويتامين C است. به همين دليل استفاده از منابع حيواني غني از آهن مثل دل و جگر، گوشت، زرده تخم مرغ و منابع گياهي (كه البته جذب آهن آنها كمتر است) مثل اسفناج پخته، لوبيا چيتي، آب آلو و نخود سبز توصيه مي‌‌شود. آهن به دو شكل وجود دارد: آهن با كيفيت جذب بالاتر يا «هم» (Heme) و آهن با كيفيت جذب پايين‌تر يا «غيرهم» (non Heme). جذب آهن «هم»‌ بهتر بوده و كمتر تحت تاثير ساير مواد خوراكي قرار مي‌‌گيرد ولي آهن «غيرهم» جذب كمتري داشته و جذبش تحت تاثير ساير مواد خوراكي است. به طور مثال، وقتي ويتامين C همراه با يك غذاي آهن‌دار وارد ورده شود، جذب آهن از آن غذا بيشتر خواهد بود. در مقابل، موادي مانند اسيد اگزاليك (در اسفناج خام و شكلات)، اسيد فيتيك(در پوسته گندم و حبوبات)، تانن (در چاي) و پلي‌فنل‌ها (در قهوه) جذب آهن «غيرهم» را كم مي‌‌كنند.

منابع غني از آهن «هم» عبارتند از: دل و جگر و قلوه، گوشت قرمز به خصوص گوشت گاو، مرغ و ساير پرندگان به ويژه آنها كه گوشت قرمزتري دارند، ماهي‌هاي تون و سالمون، حبوبات، تخم مرغ مخصوصاً زرده آن و ميوه‌هاي خشك.

منابع غني از آهن «غيرهم» عبارتند از: دانه‌هاي كامل (شامل گندم، ارزن، جو)ف حبوبات (سويا، لوبياي چيتي و سفيد و قرمز، نخود)، مغزها (بادام، آجيل)، ميوه‌هاي خشك (آلو، كشمش و زردآلو) و سبزي‌هاي تازه (بروكلي، اسفناج، كلم‌پيچ، مارچوبه)تاريخ : دوشنبه پنجم فروردین 1392 | 12:56 | نویسنده : سینا حسینی

در زير نمونه‌هايي از مواد غذايي مختلف و مقدار آهن آنها در هر سروينگ يا واحد مصرف آورده شده است:

ماده غذايي

ميلي‌گرم آهن

درصد تامين نياز روزانه

دل و جگر گاو يا گوسفند، 85 گرم (معادل 2 سيخ در هر سيخ 9 قطعه)

2/5 تا 9/9

55-29

سوياي پخته، يك دوم ليوان

4/4

24

كدو تنبل (حلوايي) 283 گرم (معادل 9 قطعه 6 * 6 سانتي‌‌متري)

2/4

23

لوبياي سفيد، نصف ليوان

9/3

22

عدس پخته، نصف ليوان

3/3

18

اسفناج پخته، نصف ليوان

2/3

18

گوشت لخم پخته شده گاو، 85 گرم (معادل 3 قطعه خورشتي 1 * 4 * 5 سانتي‌‌متري)

1/3

17

لوبياي قرمز، نصف ليوان

6/2

14

كسرو ماهي ساردين در روغن، 85 گرم (معادل 6 عدد ماهي ساردين)

5/2

14

گوشت پخته شده گوسفند، 85 گرم (معادل 3 قطعه خورشتي 1 * 4 * 5 سانتي‌متري)

3/2

14

 

   • ایران آرت
  • چند رسانه ای پارس